فرزندم...

دخترم .. یادت باشد که همیشه تنها ماندن و راه ندادن کسی به افکارت خوب نیست! گاهی میشود که میرسی به نیمه های دهه دوم زندگی ات و میبینی که هم سن و سالانت پر از تجربه اند و تو هیـــچ تجربه ای در هیچ زمینه ای -عاطفی یا کاری- نداری..

دخترم.. یادت بماند که همه گرگ نیستند و حتی گاهی تو میتوانی آدم بد های اطرافت را متحول کنی! هیچوقت نترس از آدم ها و رابطه های جدید. و هیچوقت در زندگی ات نظاره گر نباش!  دختر جان!! هرگز خود را به چیزی محدود نکن. ذهنت را خط کشی نکن! آزاد باش و نترس ازینکه کسی به افکارت بخندد......

 

دخترم.. هیشوخت اشتباهاتِ مادرت را تکرار نکن.

/ 1 نظر / 11 بازدید
سه نقطه ...

نترس ازینکه کسی به افکارت بخندد..عالی