بازم حلقه های رنگی پنگیِ!

کسی اینجا هس ک از هولاهوپ استفاده کرده باشه؟؟

راهنمایی میخاااام

/ 3 نظر / 5 بازدید
آتی

آره گلم،پاها به عرض شانه باز حلقه رو با شدت میتابونی دور کمر وفقط کمر به راست وچپ حرکت کنه ازحرکات اضافی هم بپرهیزید همین باید مرکز ثقل تو کمرت ایجاد کنی که نیفته نمیدونم کمکی کرد بهت یا نه؟[تایید]

پرستو

آره ... تمرین کنی زود راه میفتی ..ا گه تازه کاری از اونایی که برآمدگی دارن برات راحت تره ...حرکت زیادی نمیخواد ..یه حرکت کوچک با حفظ تعادل

پرستو

آره ... تمرین کنی زود راه میفتی ..ا گه تازه کاری از اونایی که برآمدگی دارن برات راحت تره ...حرکت زیادی نمیخواد ..یه حرکت کوچک با حفظ تعادل