عنوان؟؟؟

آنقدر احمق/ بگویم احمق؟ به گمانم ترسو مناسب تر ست. یا مثلا.. نه همان ترسو. آنقدر ترسو شده ام که / شده ام؟ همه ی عمرم بوده ام!من هیش وقت تغیر نکردم!

آنقدر ترسو هستم که نمی توانم برای سفر یکروزه ی هفته ی بعد تصمیم بگیرم!!

با تمام وجود نیاز به رفتن دارم. نیاز به تغییر . ولی پای رفتن ندارم. آنقدر از دیروز دو دو تا چارتا کرده ام که تهِ دلم میدانم این سفر مرا نمی برد.

 

کمک می خواهم.. راهنما.. کسی که دست مرا بگیرد و یکی یکی ترس هایم را کنار بزند.. می دانم که "کسی" نمی تواند این کار را برایم انجام دهد - تا خودم دست به کار نشوم- ...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید